"در زمین برای اهل یقین نشانه هایی بر وجود خداست.و در خود شما نیز.آیا نمیبینید؟"

اعجاز ریاضی در قرآن

یکشنبه 26 مهر 1388 نویسنده: رامین | نوع مطلب :اعجاز ریاضی قرآن ،

هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است

چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

 

جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف  است، و در آیه 74:30 و 74:31 سوره مدثر در مورد جهنم آمده است:

"مأمورینش  نوزده  نفرند. و مأمورینش را جز فرشتگان قرار ندادیم،
 و تعداد آنها (عدد 19) را فقط برای امتحان كافران معین كردیم، تا اهل كتاب ایمان بیاورند و ایمان مؤمنین زیادتر شود

 و اهل كتاب و مؤمنین دیگر شکی نداشته باشند؛ و بیماردلان و كافران گویند خدا با این مثل چه خواسته است؟
 خدا هر كس را بخواهد گمراه میكند (مطابق قوانینش بی راه میگذارد) و هر كس را بخواهد هدایت میكند ..."
 

 ما میدانیم که عدد 19 عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر یك قابل تقسیم باشد.

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات ریاضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، یکی از این افراد پیگیری های زیادی در این مورد انجام داد و به موفقیت های زیادی "در این مورد" رسید.

در سالهای اخیرآقای كورش جم ‌نشان كه در زمان حاضر در تهران زندگی میكند با یك ماشین حساب كوچك به نتیجه‌ای رسید

كه شما میتوانید آن را امتحان كنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع كرد:

 

 

جمع

 

تعداد آیه

 

شماره سوره

زوج

8

=

7

+

1

زوج

288

=

286

+

2

فرد

203

=

200

+

3

زوج

180

=

176

+

4

فرد

125

=

120

+

5

...

...

 

...

 

...

...

...

 

...

 

...

زوج

118

=

5

+

113

زوج

120

=

6

+

114

 

جمع زوج ها

جمع فردها

 

جمع آیه ها

 

جمع سوره ها

6236

6555

 

6236

 

6555

 

قابل توجه است كه تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد كه این خود به تنهائی یك معجزه است.

اما معجزه دیگر اینست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنیم 6236 بدست می ‌آید كه مساوی است با تعداد كل آیه‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنیم 6555 بدست میاید كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینكه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع كنیم، عدد 38 بدست میآید كه خود ضریب 19 دارد:

           2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد:   6  X   19  =  114

لطفا توجه كنید كه اگر تعداد آیه‌های قرآن را كم یا زیاد كنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنیم

دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،

و این نشان دهنده اینست كه تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده

و در نتیجه قرآن نمیتواند كار دست انسان باشد.


آقای عبدالله اریك متوجه شدند كه

در چهار كلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“ 18 رابطه ریاضی وجود دارد.

و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  19  رابطه میشود.

كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.

حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد كه بترتیب از یك تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

 

ارزشهای عددی حروف ابجد

ا = 1

ك = 20 

ق = 100

ب = 2

ل =  30

ر = 200

ج = 3

م = 40

ش = 300

د = 4

ن = 50

ت = 400

ه = 5

س = 60

ث = 500

و = 6

ع = 70

خ = 600

ز = 7

ف = 80

ذ = 700

ح = 8

ص = 90

ض = 800

ط = 9

 

ظ = 900

ی = 10

 

غ =1000

 

 

لازم به تذكر است كه این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی

مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست كه مورد استفاده بوده است.

 

19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

 

شماره حرف

عربی

ارزش ابجدی

بسم

1

ب

2

 

2

س

60

 

3

م

40

 

 

 

4

ا

1

الله

5

ل

30

 

6

ل

30

 

7

ه

5

 

 

8

ا

1

الرحمن

9

ل

30

 

10

ر

200

 

11

ح

8

 

12

م

40

 

13

ن

50

 

 

14

ا

1

الرحیم

15

ل

30

 

16

ر

200

 

17

ح

8

 

18

ی

10

 

19

م

40

 

                            

 

معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

 

چهار كلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یكدیگر، بنابر یك سیستم ریاضی متشكل گردیده است

كه با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید

كه اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.


چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

 

شماره كلمات

تعداد حروف

ارزشهای ابجدی

جمع  ارزشها

1 ب س م

3

2/60/40

102

2 ا ل ل ه

4

1/30/30/5

66

3 ا ل رح م ن

6

1/30/200/8/40/50

329

4 ا ل ر ح ی م

6

1/30/200/8/10/40

289

 

 جمع  19             

 

جمع ارزشها 786

 

 


 

1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.


2- اگر شماره ترتیب هر كلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد  13243646  بدست میاید كه قابل قسمت به 19 است.

(شماره ترتیب هر كلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):

19 X  19 X  36686  = 13243646


3- اگر ترتیب كلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد:

 46362413 = 19 X 2440127 


4- اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:

110226633294289 = 19 X 5801401752331


 5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب كلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:

1260402130305313020084050413020081040 =

19 X 66336954126595422109686863843162160


6- اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاریم

باز ضریب 19 دارد. یعنی:

110527033354295 = 19 X 5817212281805

(3 + 102 = 105),   (4 + 66 = 70),   (6 + 329 = 335),    (6 + 289 = 295)


7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

1327313419 = 19 X 69858601

(0 + 3 = 3),   (3 + 4 = 7),   (3 + 4 + 6 = 13),   (3 + 4 + 6 + 6 = 19)


8- اگر پس از شماره ترتیب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب 19 دارد یعنی:

1102216834974786 = 19 X 58011412367094

چون  (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168)

میباشد.


9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم

( عدد 62 رقمی بدست میاید) باز ضریب 19 دارد یعنی:

21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =

19 X 113696858647 ...) 

زیر اعداد مربوط به هر یك از چهار كلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط كشیده شده است.  این خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفید میباشد.


10- اگر شماره ترتیب هر كلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی كه زیر آن خط‌ كشیده شده است اضافه كنیم

عدد جدیدی بدست میآید (عدد 66 رقمی) كه باز هم ضریب 19 دارد.

216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 =

19 X 113696855849 …)


11- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتیب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم،

یك عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضریب 19 دارد.

2160240310214305306576618309200108114012501332911430152001681710184019289 =

19 X 111369685843 …)


12- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر كلمه میگذاریم، باز هم عدد 73 رقمی جدیدی بوجود میآید كه ضریبی از 19 است.

1022160240366143053065732918309200108114012501328911430152001681710184019 =

19 X 5379790738 …)


13-      برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نكات زیر را مینویسیم:

 

1-    تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه " بسم " از 3 حرف تشكیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

2-    جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه  " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 میباشد.

3-    ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه " بسم " از حروف (ب، س، م)  تشكیل گردیده  

كه ارزش هر حرف به ترتیب ( 2 و 60 و 40 ) میباشد.


اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاریم

یك عدد 48 رقمی بوجود میآید كه باز ضریب 19 دارد.

310226040466130305632913020084050628913020081040 =

19 X 1632768634 …)


14-     در این مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم

كه این بار هم عدد 48 رقمی بدست می آید كه باز هم ضریبی از 19 میباشد.

326040102413030566613020084050329613020081040289 =

19 X 1716000539 …)


15-     اگر شماره ترتیب حروف هركلمه را با شماره ترتیب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنیم

عددی 12 رقمی بدست میآید كه باز هم ضریبی از 19 میباشد.

123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =

150426287722 =

19 X 7917173038


16- اگر شماره ترتیب هر كلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر كلمه بگذاریم عدد 23 رقمی بدست میآید

كه باز هم ضریبی از 19 میباشد

123145672891011121331415161718194 =

19 X 648135120479 …)


17- اگر تعداد كلمات "بسم الله الرحمن الرحیم" (4) را اول بنویسیم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنویسم

و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786)  آن را بنویسیم عدد 6 رقمی بوجود میاید كه ضریبی از 19 میباشد.

(برای تشخیص زیر آن اعداد خط كشیده شده است).

4 19 786 = 19 X 22094


18- اگر رقم های رابطه 17  را برعکس بنویسیم ضریب 19  خواهد داشت.

36206  x  19  =  4 91 687


 19- اگر شماره آیه  )بسم الله الرحمن الرحیم(  كه اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنویسم

و بعد تعداد حروف هر كلمه را بنویسیم باز ضریبی از 19 میباشد.  

174  X 19  X  19  X  19   =    3466  19  1

  

باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به 10 میباشد.

چون احتمال بین صفر تا 9 را دارد.

 

برای مثال:  در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد

و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان

درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( 10 به توان 15 - ) یعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.

 

اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحیم"  وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسیم به 19 باشد،

امکان آن  19 بار 19 / 1  ضرب در  19 / 1 است.

یعنی 37589973457545958193355601 / 1

آیا فكر میكنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

 

اگر اینطور فكر كنید خیلی بی ‌انصافی كرده‌اید و خواسته‌اید با كمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را

كه قرآن كلام خدا است و نه تنها كار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست،

بلكه حتی مردم این زمان هم با وجود كامپیوتر نمیتوانند چهار كلمه پیدا كنند كه اینهمه روابط ریاضی داشته باشد.

چون بیشتر این روابط باید در قالب   1?2?3?4? = 19 X … باشد.

یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار كلمه وجود داشته باشد.


مطابق محاسبه‌ای كه با كامپیوتر شده، احتمال مرحله 2،  برابر یك در 189753 میباشد

 و احتمال مرحله 2 و 4،  كمتر از یك در 36 میلیارد میباشد

و احتمال مرحله 2 و 4 و 5،  كمتر از یك در 6.832  كاترلیون میباشد.

 

در نتیجه احتمال تصادفی بودن این 19 رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.


اندكی فكر كنید و منصفانه قضاوت كنید كه آیا محاسبه این روابط  كار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟  چه رسد به یك شخص.

آیا این روابط نشان ‌دهنده یك وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر كه خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

 

حالا كه معلوم شد قرآن واقعاً كلام خدا است،

آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فكر كنید تا راه درست زندگی را پیدا كنید.

 

 

چند معجزه ریاضی دیگر

 

 

     

 

کلمه اسم 19 بار در قرآن آمده است      

·        كلمه (الله) بدون حساب الله كه در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، 2698  بار یعنی     19 X 142بار آمده است.

·        كلمه (الرحمن) كه یکی از صفات انحصاری خدا است، 57 بار یعنی 19 X 3 بار

·        و كلمه (رحیم) كه بصورت صفت خداوند آمده 114 بار یعنی19 X 6  بار آمده است

    (كلمه رحیم 9:128 سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

·        سوره علق كه 5 آیه اول آن اولین آیاتی است كه به پیغمبر (ص) نازل شده   19    سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره 96 قرآن است

     و 5 آیه اول آن كه اولین آیاتی است كه بر پیغمبر (ص) نازل شده 19 كلمه دارد و 76 حرف است یعنی19 X 4 = 76 

·        سوره علق  19  آیه و 285 حرف یعنی 19 X 15   حرف دارد.

·       سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره 114) است و 6 آیه دارد یعنی     19 X 6 = 114

·        سوره نصر سوره 110 قرآن كه بقولی آخرین سوره‌ای است كه بر پیغمبر(ص) نازل شده 19 كلمه دارد و آیه اول آن 19 حرف دارد.

·        9 آیه اول سوره قلم سوره 68 قرآن كه دومین آیاتی است كه به پیغمبر (ص) نازل شده، 38 كلمه دارد كه مساوی 19 X 2   میباشد.

·        10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است كه بر پیغمبر (ص) نازل شده كه 57  كلمه دارد یعنی57 = 19 X 3 

·        حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42)

      كه در حروف مقطعه اول این دو سوره ذكر شده 57 بار تکرار شده است یعنی 19 X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد كه حدود 200 رابطه است.

·        حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19 X 7

·       حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی:  285 = 19 X 15

·        حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره  19) 26 بار

       و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده كه جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد

       یعنی:  152 = 19 X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد كه با حم "ح" و "م" شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند كه نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

 

·        اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع كنید عدد 2147 میشود كه مساوی است با 19 X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع كنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع كنید

درست همان عدد 113 بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) میباشد.

·        در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب

·        در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ،  64 و 380،

·        در سوره فصلت (سوره 41)،  48 و 276،

·        در سوره شوری (سوره 42) ،  53 و 300

·        در سوره زخرف (سوره 43) ،  44 و 324

·        در سوره دخان (سوره 44) ،  16 و 150

·        در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200

·        در سوره احقاف (سوره 46)  36 و 225     میباشد.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147       

 = 19 X 113       

            حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع كنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113       

           می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.

 

·        حالا اگر همین كار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بكنیم باز

           می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم كنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 X 59      

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59      

 

·        حال اگر 4 سوره بعد یعنی سوره‌های 43 و 44 و 45 و 46  را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 X 54       

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54       

 

·        حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع كنیم  1045 میشود

      كه اگر آنرا تقسیم به 19 كنیم عدد 55 بدست میاید كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 X 55       

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55       

 

·        حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 41 را با هم جمع كنیم عدد 1102 بدست میاید

     كه خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید كه با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 X 58        

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58      

حالا شما سعی كنید با كامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا كنید كه چنین خاصیتی داشته باشند.

حالا فكر كنید كه اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید كه ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند.

چه زمانی باید صرف كرد؟

حالا فكر كنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بكند كه چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امكان دارد یا نه؟

با توجه به اینكه خداوند در آیه 29:48 سوره عنكبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:

" تو قبلاً كتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی

چون در آن حال كسانی كه در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شك میكردند"

یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.

شما سعی كنید با كامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا كنید كه چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته كار پیغمبر بیسواد 14 قرن پیش باشد.

بلكه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین كاری بكنند

و بیائید واقعاً سعی كنید چهار كلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم)  بسازید كه 19 رابطه ریاضی در آن باشد.

یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.

البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتكه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و كامپیوتر

منبع:

www.eHolyQuran.com    

   


برسی گوشه هایی از اعجاز ریاضی قرآن

سه شنبه 21 مهر 1388 نویسنده: رامین | نوع مطلب :اعجاز ریاضی قرآن ،

منبع:امام زمان مهدی موعود اباصالح منجی قائم

از پیشینه این نوع برخورد با قرآن اطلاع چندانی در دست نیست، ولی از آنجا که سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن به این موضوع پرداخته، می‌توان دریافت که این موضوع چندان غریب نبوده. با این حال توجه جدی به این موضوع در دهه هفتاد میلادی، با ادعاهای رشاد خلیفه آغاز شد. او ادعا کرد که نظمی رادر قرآن کشف نموده‌است که ویژگی خاص قرآن بوده و یکی از بزرگترین وجوه اعجاز آن به شمار می‌رود.

کشف رابطه ریاضی در قرآن، موجب گردید که برخی از پژوهشگران مسلمان برای کشف اسرار و رموز بیشتری از قرآن به آمارگیری از تعداد حروف و کلمات قرآن بپردازند. برخی از شاگردان یا پیروان رشاد، چون «عبدالله آریک» با چاپ کتابی، نظریات او را در باب «عدد نوزده» تکمیل نمودند. با اینحال برخی دیگر از اندیشمندان اسلامی نیز بودند که به طرح نظریات جدید ریاضی و مستقل از رشاد پرداختند.

پس ازآنکه رشاد خلیفه، نظریاتش را بسط داد، با استفاده از همان نظریه ریاضی، دو آیه آخر از سوره توبه در قرآن را تحریف‌شده و افزوده شده دانست،[۱][۲] و نهایتاً ادعا نمود خداوند او را رسول میثاق نموده است و نام او در قرآن کد شده است. خلیفه همچنین از سایر متون مذهبی در کنار قرآن مثل «سنت پیامبر» و «احادیث» به عنوان منابع جعلی نسبت داده شده به محمد و در تضاد با قرآن، یاد کرد و کشف واقعیت این متون و آموزه‌های جعلی را از وظایف رسالت خویش دانست.[۳] .[۴] این امر موجب شد تا محققین اسلامی شروع به نقد نظریه رشاد و دیگر همکاران و پیروان نظریات او نموده و ادعاهای وی را انکار کنند.[۵]

جدای از درستی یا نادرستی، نظریات ریاضی در حیطه قرآن قابل بررسی و تامل است. بخصوص آنکه در این میان، نظریات دیگری پدید آمدند که اگرچه از دیدگاه ریاضی به قرآن پرداخته‌اند اما کاملاً مستقل از نظریه رشاد و عدد ۱۹ وی بوده‌اند، از آن جمله می‌توان از مهدی بازرگان، نام برد که تاکنون نظریه‌اش مورد تعرض جدی مخالفان واقع نشده‌است.[۶]

تناسب تعداد تکرار واژه‌ها

پژوهشگرانی چون عبدالعلی بازرگان و عبدالرزاق نوفل، تعداد دفعات تکرار واژه‌هایی را در قرآن به صورت ویژه‌ای یافته اند. برخی از این واژه‌ها به شرح زیر اند:[۷][۸][۹][۱۰]

 • واژه «یَوم» (به معنای روز) در قرآن ۳۶۵ با تکرار شده که برابر تعداد روزهای سال است.[۱۱]
 • واژه «شَهر» (به معنای ماه) در قرآن ۱۲ بار تکرار شده که برابر تعداد ماه‌های سال است.[۱۲]
 • واژه «صلوة» (به معنای نماز) ۵ بار در قرآن به کار رفته که برابر تعداد نمازهای یومیه مسلمانان است.
 • واژه «امام» ۱۲ بار (هم به صورت جمع و هم مفرد) در قرآن آمده که برابر تعداد امامان شیعیان دوازده‌امامی است و با حدیث جابر ارتباط دارد. مثلا در آیه ۱۲ سوره یس آمده است: «و ما هر چیزی را در امام روشنگری جمع نموده‌ایم.»[۱۳]

برابری‌های تکرار دو واژه مرتبط

 • تعداد واژه‌های «رجُل»[۱۴] (به معنای مرد) و «امراة»[۱۵] (به معنای زن) با هم برابرند و هرکدام ۲۴ بار آمده‌اند.
 • تعداد عین واژه‌های «ملائكه» (به معنای فرشتگان) و «شیطان» با هم برابرند و هرکدام ۶۸ بار آمده‌اند. اگر مشتقات آنان را هم به شمار آوریم، باز هم برابر هستند. (۸۸ بار)
 • تعداد واژه‌های «دنیا» و «آخرت» با هم برابرند و هرکدام ۱۱۵ بار آمده‌اند.
 • تعداد واژه‌های «الحسنات» (به معنای نیکی‌ها) و «سیئات» (به معنای گناهان) با هم برابرند و هرکدام ۱۸۰ بار آمده‌اند.
 • تعداد واژه‌های «الحیاه» (به معنای زندگی) و «الموت» (به معنای مرگ) با هم برابرند و هرکدام ۱۴۵ بار آمده‌اند.

نظریه رشاد خلیفه

در سال ۱۹۷۲(میلادی) میلادی رشاد خلیفه مقاله‌ای منتشر کرد بنام «عدد۱۹، معجزه عددی در قرآن» و پس از آن در کتاب خود[۱۶] نظریه خود، مبنی بر کشف یک رابطه ریاضی در تعداد سوره‌ها، آیه‌ها، کلمات و حروف کتاب قرآن را رونمایی کرد. او انگیزه خود را اثبات اعجاز و غیر بشری بودن قرآن خواند تا بدین ترتیب اثبات کند که قرآن همانند انجیل نوشته دست بشر نیست و انشای خداوند است.

وی ادعا نمود که با استفاده از رایانه ارتباط عددی ویژه‌ای را در متن قرآن یافته‌است که با عدد ۱۹ مذکور در سوره ۷۴ (مدثر) ارتباط دارد. حروف مقطعه یکی دیگر از اساس نظریه اوست.

او در شروع کار خود تعداد حرف «ق» را در دو سوره‌ای که با این حرف از حروف مقطعه شروع می‌شوند (سوره‌های «شوری» و «ق») را بررسی نمود که نتیجه بررسی او این بود که تعداد این حرف در هر دو سوره یکسان و ۵۷ بار تکرار شده‌است، یا به عبارتی مجموعاً ۱۱۴ بار در دو سوره که این عدد با تعداد سوره‌های قرآن برابر است. از طرفی برابر بودن مقدار ابجدی کلمه «مجید» (که صفت قرآن در همان ابتدای سوره «ق» است) با عدد ۵۷ و برابر بودن تعداد تکرار کلمه «قرآن» در کل سوره‌های قرآن با این عدد، عقیده او را به وجود یک رابطه ریاضی در قرآن تقویت نمود.[۱۷]

رشاد به آیات ۱۹ تا ۲۱ سوره مطففین استناد می‌کند و آن را اینگونه ترجمه می‌کند کتابٌ مرقُوم * یُشهدُهُ المقرّبون (ترجمه: کتابی است که با اعداد بنا شده*تا بوسیله کسانی که به من نزدیک هستند مشاهده شود)[مطففین - ۲۱-۲۰] [۱۸][۱۹]

عبدالعلی بازرگان فرزند مهندس مهدی بازرگان با تایید کلی نظریه رشاد خلیفه چنین می گوید:[۲۰]

ملاحظات « رشاد خلیفه » محقق مصری ، در كشف كد ریاضی قرآن ( هرچند بعد ها ادعاهای باطلی كرد و برخی یافته هایش جای چون و چرا دارد ) حقایق غیر قابل انكاری را آشكار ساخت. مضرب مشترك بودن عدد ۱۹ در ۲۹ سوره ای كه با حروف مقطعه آغاز می شوند ، و صدها شاهد آماری برای اثبات این نكته و نكات ریاضی فراوانی كه توسط او یا شاگردانش مطرح گردید ( از جمله روابط بسیار حیرت آوری كه اعداد ۷ و ۹ و ۴۰ و . . . در قرآن دارند) نشان داد كه حتی یك كلمه را نمی توان در قران جا به جا كرد ، چه آنكه خواسته باشیم اجتهاد اصحاب را در ترتیب فعلی قرآن دخیل بدانیم.

برخی جزئیات نظریه

رشاد خلیفه کد ریاضی قرآن را از ساده تا بسیار مشکل دسته بندی می‌کند و می‌گوید:

حقایق ساده مشاهداتی است که بدون هیچ وسایلی می‌توان آنها را بررسی کرد. حقایق پیچیده به کمک ماشین حساب یا کامپیوتر قابل رویت است. بررسی حقایق زیر به هیچ وسیله‌ای احتیاح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشید که همه اینها به متن عربی اصلی اشاره دارد.[۱۷]

 1. اولین آیه (۱:۱)، معروف به "بسم الله، شامل۱۹ حرف است.
 2. قرآن دارای ۱۱۴ سوره‌است که می‌شود۱۹x۶.
 3. مجموع آیات در قرآن ۶۳۴۶ است که می‌شود۱۹x۲۳۴.

[۶۲۳۴ آیه شماره گذاری شده‌است و ۱۱۲ آیه (بسم الله) شماره گذاری نشده‌است که می‌شود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنید که ۶+۴+۳+۶ می‌شود۱۹

 1. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده‌است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده‌است) و ۱۱۴ = ۱۹x۶
 2. از غیبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافی در سوره ۲۷، دقیقا۱۹ سوره‌است.
 3. مجموع شماره سوره‌ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ یا ۱۹x۱۸
 4. این مجموع (۳۴۲) همچنین مساوی است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =۱۹x۱۸
 5. اولین آیات معروفی که اول وحی شد (۵-۱:۹۶) شامل۱۹ کلمه‌است.
 6. این اولین وحی ۱۰ کلمه‌ای، دارای ۷۶ حرف است۱۹x۴
 7. سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانی اولین سوره‌است، دارای۱۹ آیه‌است.
 8. سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانی اولین سوره‌است، از انتهای قرآن، ۱۹مین سوره است.

بخش اصلی نظریه را حروف مقطعه (پاراف قرآنی) تشکیل می‌دهند که به برخی از آنها در حقایق ساده اشاره نموده‌است:

 • حرف مختلف عربی، ۱۴ «پاراف قرآنی» مختلف (مانند ا. ل. م، از ۲:۱) را تشکیل می‌دهند که در ابتدای ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع این اعداد می‌شود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ یا ۱۹x۳.
 • مجموع ۲۹ سوره‌ای که «پارافهای قرآن» در آنها آمده‌است می‌شود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) می‌شود ۸۳۶، یا ۱۹x۴۴.

 • بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد۱۹x۳۸.
 • بین اولین و آخرین سوره‌های پاراف دار۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.

همچنین در شمارش تعداد «ن» در سوره «قلم» برای آنکه به عدد ۱۳۳ مضربی از ۱۹ برسد، استدلال نمود که «ن والقلم و مایسطرون» ،کتابت رایج در قرآن‌ها، باید به شکل «نون والقلم و مایسطرون» نوشته شود.[۲۱]

ادعای تحریف قرآن

رشاد در بسط نظریه خود، دو آیه پایانی سوره توبه (سوره بدون بسم‌الله) از قرآن را که با نظریه‌اش هماهنگ نبود، تحریف شده دانست. او مدعی بود که این دو آیه در ۹ جا تئوری کد ۱۹ وی را نقض می‌کند، و این آیه‌ها ۱۹ سال پس از مرگ محمد توسط کاتبان در مدح محمد افزوده شده و این امر طبق اسنادی مورد مخالفت شدید علی بن ابیطالب (یکی از کاتبان) واقع شده‌بود.[۲۲][۲۳] همچنین در یکی از این آیات، پیامبر اسلام به صراحت «رحیم» (یکی از اسماء خداوند) خوانده شده‌است.[۲۴] خلیفه این دو آیه را جعلی نامید و آنها را از ویراست‌های جدیدتر ترجمهٔ قرآن خود حذف کرد.

او ۷۱ رابطهٔ ریاضی برای اثبات این ادعا یافت. بعدها توسط دیگران روابط دیگری هم کشف شد.[۲۵][۲۶]

ادعای رسالت و جعلی بودن احادیث و سنت

رشاد خلیفه همچنین ادعای رسالت کرد و نام خود را از قرآن استخراج نمود. وی پس از بسط دادن نظریات خود اعلام نمود «اسم رسول میثاق خدا در قرآن از طریق ریاضی بعنوان رشاد خلیفه کد شده‌است و این واقعاً بهترین روش معرفی رسول خدا به دنیا، در عصر کامپیوتر است» و پس از آن استدلال نمود که «آشکار شدن معجزه قرآن بواسطه رشاد خلیفه، از نشانه‌های مهم رسالت او است»[۲۷] خلیفه همچنین سنت و حدیث ، که پس از قرآن منبع اصلی مسلمانان هستند، را منابع جعلی نسبت داده شده به محمد و در تضاد با قرآن، دانست و کشف واقعیت این متون و آموزه‌های جعلی را نیز از وظایف رسالت خویش دانست.[۲۸][۲۹]

این سبب شد که ادعاهای وی از سوی محافل مذهبی سنی و شیعه رد شده و نوشته‌های او ممنوع اعلام شود.[۳۰][پیوند مرده] ادعای محافل مذهبی هم از سوی تسلیم شدگان رد شد.

نقد نظریه رشاد

هرچند ادعای کشف رابطه ریاضی در قرآن، در ابتدا شادی مسلمانان و محافل علمی اسلامی را به همراه داشت، اما پس از آن و با مطرح شدن سایر ادعاهای بعدی رشاد خلیفه، محققین اسلامی شروع به نقد علمی نظریه رشاد و نظریات او نموده و یا ادعاهای وی را انکار کردند.

بنظر برخی از ایشان، تاکنون در احادیث از پیامبر اسلام یا امامان شیعه و سیره عملی آنها و یا در تفاسیر قبلی، قرآن را کتابی اسرارآمیز و معماگونه وصف ننموده‌اند بلکه آن را کتابی روشن و پرمحتوی خوانده‌اند. همچنین در آثار متقدمین، هیچیک از بزرگان و علمایی چون خواجه نصیر یا شیخ بهایی نیز مـطالبی هرچند به صورت ضمنی و تلویحی در مورد تعداد حروف و کلمات قرآن و روابط ریاضی بـیـن آنـهـا نیامده بود. به‌نظر ایشان، رویه قرآن نیز بر همین اساس است، چراکه قرآن بعد از ذکر داستان آنها، اظهار تاسف می‌کند که چرا مردم به جای آنکه به پیام این قصه توجـه کنند، خود را مشغول مطالب حاشیه‌ای نموده و بر سر تعداد اصحاب کهف باهم جدال می‌کنند. همینطور در مورد تعداد نگهبانان دوزخ، که استناد رشاد به همین آیه‌است، در قرآن آمده: «تعدادشان رانوزده نـفر قرار دادیم»، نه بدان جهت که اسرار و رموزی در این عدد درنظر گرفته‌ایم، بلکه خود قرآن در آیه بعد می‌گوید، فقط به این مـنـظـور کـه چـون و چـرای کافران رابرانگیزیم و نیز ایمان مؤمنان را تقویت کرده بـاشیم [۳۱] [۵]

نظریه مهدی بازرگان

مهندس مهدی بازرگان در کتاب خود سیر تحول قرآن مدعی کشف نوعی رابطه ریاضی بر اساس سیر نزول آیات بر پیامبر اسلام است.

به عنوان نمونه او معتقد است آیاتی که در ابتدا نازل شده است از کلمات و آیات کوچکتری تشکیل شده است و این سیر همین طور به صورت خطی افزایش می یابد و آیاتی که در سالهای آخر نازل شده است دارای کلمات بزرگتر و آیات بزرگتری است.

همچنین او معتقد است، که در هر سال از ۲۱ سال و چند ماه (آنچه که معمولا ۲۳ سال گفته می شود)، که قرآن نازل شده است، دقیقا با اختلاف چند آیه، تعداد آیات مساوی بر پیامبر اسلام نازل شده است.

منابع:

 • نقد نظریات اعجاز عددی قرآن
 • ویکی‌پدیای انگلیسی.
 • The numerology of Dr. Rashad Khalifa - scientist
 • سیر تحول در قرآن مهندس مهدی بازرگان
 •    


  شمارش واژه های رحمن و رحیم در قرآن

  با استفاده از نرم افزار پارس قرآن شمارش واژه رحیم بدین صورت است:

  الرحیم 34 بار
  رحیم 61 بار
  رحیما 20 بار

  اینجا کلیک کنید

  که جمعا ۱۱۵ تکرار می شود. یکی از این رحیم ها در آیه ۱۲۸ سوره توبه است که با حذف آن تعداد رحیم می شود: ۱۱۴ که بر ۱۹ بخش پذیر است.

  در مورد شمارش واژه رحمن، نتیجه بدین صورت است:

  الرحمن 45 بار
  بالرحمن 3 بار

  للرحمن 9 بار

  اینجا کلیک کنید

  که جمعا ۵۷ بار است و بر ۱۹ بخش پذیر می باشد.

  ---------------برای آگاهی بیشتر در مورد اعجاز قرآن و عدد 19-----------

  دانلود متن انگلیسی کتاب ماورای احتمال نوشته ی مرحوم دکتر راشد خلیفه در باره ی اعجاز قرآن و عدد 19

  Beyond Probability

  دانلود ترجمه ی فارسی بخشهایی از متن این کتاب

  beyond probability farsi

  دانلود ترجمه ی فارسی مقاله ی قرآن و کامپیوتر نوشته ی دکتر راشد خلیفه

  برای دانلود با فرمت pdf کلیک کنید.

  تعداد دیگری از مطالب با موضوع اعجاز عدد 19

  اعجاز عدد 19

  اشکالات مطرح شده در مورد عدد 19

  ماورا احتمال

  با تشکر از وبلاگ

  قرآن كلام الله یكتاست ؟!

     


  مقاله قرآن و كامپیوتر توسط (دكتر رشاد خلیفه)

  چهارشنبه 18 شهریور 1388 نویسنده: رامین | نوع مطلب :اعجاز ریاضی قرآن ،

  مقاله قرآن و كامپیوتر توسط (دكتر رشاد خلیفه) دارای درجه دكترای Ph.D از دانشگاه آریزونای آمریكاست كه با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر كه عدد 19 را كلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن دانست. اینك ادامه مقاله:

  1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.
  2- قرآن مجید از 114 سوره تشكیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).
  3- اولین سوره ای كه نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
  4- سوره علق 19 آیه دارد.
  5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.
  6- اولین باركه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد 5 آیه اولی سوره علق را آورد كه شامل 19 كلمه است.
  7- این 19 كلمه ، 76 حرف (4× 19) دارد كه به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است.
  8- دومین باری كه جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده كه شامل 38 كلمه است. (2 × 19) .
  9- سومین باركه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد كه شامل 57 كلمه است. (3× 19).
  10- چهارمین باركه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد كه آخرین آیه آن « بر آن دوزخ 19 فرشته موكلند» می باشد. (آیه 30) .
  11- آفریننده ذوالجلال و عظیم الشأن با آیه 31 سوره مدثر به ما یاد می دهد كه چرا عدد 19 را انتخاب كرده است. پنج دلیل زیر را بیان می فرماید :
  الف) بی ایمانان را آشفته سازد.
  ب) به خوبان یهود و نصارا اطمینان دهد كه قرآن آسمانی است.
  ج) ایمان مومنان تقویت نماید.
  د) تا هر گونه اثر شك و تردید را از دل مسلمانان و خوبان یهویت و مسیحیت بزداید.
  ه) تا منافقین و كفار را كه سیستم اعدادی قرآن را قبول ندارند رسوا سازد.
  13- آفریننده بمامی آموزدكه این نظم اعدادی قرآن تذكری به تمام جهانیان است (آیه 31 سوره مدثر)ویكی از معجزات عظیم قران است. (آیه 35).
  14- هركلمه از جمله آغازیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم در تمام قرآن بنحوی تكرار شده كه به عدد 19 قابل تقسیم است ،بدین ترتیب كه كلمه‍‎‎‎‎
  ‏“ اسم “ 19 باركلمه “ الله “ 2698بار(42*19)، كلمه “ الرحمن “ 57 بار (3*19) وكلمه “ الرحیم “ 114بار (6*19)دیده میشود.
  16- همانطور كه در بالا اشاره شد سوره توبه فاقد آیه افتتاحیه بسم الله است . هر گاه از سوره توبه شروع كرده آنرا سوره شماره یك وسوره یونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همین ترتیب جلو برویم ، ملاحظه می شود كه سوره النمل نوزدهمین سوره است (سوره 27) كه بسم الله تكمیلی را دارد .از این نظم نتیجه می گیریم كه قرآنی كه اكنون در دست ماست با قرآن زمان پیامبر از لحاظ ترتیب سوره ها یكی است .
  17- تعداد كلمات موجود بین دو آیه بسم الله سوره النمل 342(18*19) میباشد.
  18- قرآن مجید شامل اعداد بیشماری است .مثلاً : ما موسی را برای جهل شب احضار كردیم ،ما هفت آسمان را آفریدیم .شمار این اعداد در تمام قرآن 285(15*19) میباشد.
  19- اگر اعداد 285 فوق را با هم جمع كنیم ، حاصل جمع 174591 (9189*19)خواهد بود .
  20- حتی اگر اعداد تكراری را از عدد فوق حذف نماییم حاصل جمع 162146 (8534*19) خواهد بود.
  21- یك كیفیت مخصوص به قرآن مجید اینست كه29 سوره با حروف رمزی شروع میشود كه معنی ظاهری ندارند ، این علامات در هیچ كتاب دیگری و در هیچ جایی دیده نمی شوند .این حروف در ابتدای سوره های قرآن بخش مهمی از طرح اعدادی اعجاز آمیز می باشد كه بر عدد 19 بنا شده است.اولین نشانه این ارتباط اینست كه29 سوره از قرآن با این علامات شروع میشود.تعداد حروف الفبا دراین رموز14وتعداد خود رمزها نیز14میباشد.هرگاه تعدادسوره ها(29) وحروف الفبا(14)راباتعدادرمزها(14)جمع كنیم ، حاصل جمع 57(3*19) خواهد بود.
  23- سوره قاف كه با حرف ق شروع می شود (شماره 50 ) شامل 57(3*19) حروف ق است.
  24- سوره دیگری در قرآن“ حروف ق را در علامت رمزی خود دارد (سوره شورا شماره 42) كه اگر حروف ق را در این سوره شمارش نمائید، ملاحظه خواهید كرد كه حرف ق 57 (3 * 19) بار تكرار شده است.
  25- بدین ترتیب در مییابید كه دو سوره قرآنی فوق الذكر (شماره 50 و 42 ) به اندازه همدیگر (57،57) شامل حرف ق هستند كه مجموع آن دو با تعداد سوره های قرآن(114) برابر است. چون سوره ق بدین نحو آغاز می شود : “ق و القرآن المجید“ تصور حرف ق به معنی قرآن مجید می نماید و 114 ق مذكور گواه 114 سوره های قرآن است. این احتساب اعداد آشكار و گویا ، مدلل می دارد كه 114 سوره قرآن ، تمام قرآن را تشكیل می دهند و چیزی جز قرآن نیستند.
  26- آمار كامپیوتر نشان میدهد كه فقط این دو سوره كه با حرف ق آغاز می شود ، دارای تعداد معینی ق (57 مورد ) هستند ، گوئی خداوند توانا می خواهد با اشاره و كنایه بفرماید كه خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره های قرآن با خبر است.
  27- یك نمونه در آیه 13 از سوره ق مدلل می دارد كه هر كلمه و در حقیقت هر حروف در قرآن مجید به دستور الهی و طبق یك سیستم اعدادی بخصوصی كه بیرون از قدرت بشر است گنجانیده شده است این آیه می فرماید “عاد ، فرعون و اخوان لوط “ در تمام قرآن مردمی كه لوط را نپذیرفتند ، قوم نامیده می شوند. خواننده بلافاصله متوجه می شود كه اگر بجای « اخوان » در سوره ق كلمه « قوم » بكار بدره می شد چه اتفاقی می افتاد . در این صورت ذكر كلمه قوم بجای اخوان، حرف « ق» در این سوره 58 بار تكرار می شد و عدد 58 به 19 قابل قسمت نیست و لذا با تعداد 57 «ق» كه در سوره شورا مطابقت نمی كرد و جمع آن دو با تعداد سوره های قرآن برابرنمی شد ، بدین معنی كه با جایگزین كردن یك كلمه بجای دیگری نظم قرآن از بین میرود.
  28- تنها سوره ای كه با حرف « ن » آغاز میشود ، سوره قلم است ( شماره 6 ) این سوره 133 « ن » دارد كه به 19 قابل قسمت است ( 7×19).
  29- سه سوره اعراف (شماره 7 ) مریم ( شماره 19 ) و ص ( شماره 38) كه با حروف « ص» شروع میشوند، جمعاً 152 حرف « ص » دارند ( 8×19).
  30- در سوره طه (شماره 20 ) جمع تعداد حروف « ط » و « هـ» 344 میباشد ( 18 × 19) .
  31- در سوره « یس » تعداد حروف « ی » و « س» 285 میباشد ( 15×19).
  32- در هفت سوره 40 تا 46 كه با رمز « حم » شروع میشوند تكرار حروف 2166 میباشد (14*19) بنابراین تمام حروف اختصاری كه در ابتدای سوره های قرآن قرار دارند . بدون استثناء در روش اعددی اعجاز آمیز قرآن شركت دارند. باید توجه داشت كه این روش اعدادی قرآن ، در مواردی ساده و در خور فهم اشخاص معمولی است ، اما در موارد دیگر ، بسیار مشكل و پیچیده بوده و برای درك آنها اشخاص تحصیل كرده باید از ماشینهای الكترونیكی كمك بگیرند .
  33- در سوره های شماره 2و3و7و13و19و30و31و32 كه با رمز « الم » شروع میشوند تعداد حروف الف ، لام ، میم جمعاً 26676 مورد و قابل قسمت به 19 میباشند ( 1404*19).
  34- در سوره های 20و26و27و28و36و42 كه با رمز « طس » یا یكی از دو حرف مزبور (ط ، س) آغاز میشوند تعداد دو حرف « ط » و «س» 494 مورد میباشد ( 26*19).
  35- در سوره های 10و11و12و14و15 كه با رمز « الر» آغاز می شوند تعدا الف ، لام ، راء به اضافه تعداد ( راء ) تنها در سوره سیزدهم ،9،97 مورد است كه این عدد قابل قسمت بر عدد 19 می باشد (511*19).
  36- در سوره هایی كه با رمز یكی از حروف “ط“ “س“ و “م“ آغاز می شوند ، تعداد حروف طاء و سین و میم 9177 مورد می باشد (438*19).
  37- در سوره رعد ( شماره 13 ) كه با حرف رمزی “المرا“ آغاز می شود ، تعداد حروف (الف ، لام ، میم، را ) 1501 مورد می باشد (79*19).
  38- در سوره اعراف (شماره 7) كه با حروف رمزی “المص“ شروع می گردد تعداد وقوع “الف“ 2572 مورد ، حرف “لام“ 1523 مورد ، حرف “میم“ 165 و حرف “ص“ 98 مورد كه جمعاً عدد 5358 بدست می آید(282*19).
  39- در سوره مریم (شماره 19) كه با حروف “كهیعص“ شروع می شود ، تعداد حروف (كاف ، ها ، یا ، عین ، صاد) 798 مورد می باشد (42*19).
  40- در سوره شورا (شماره 42) كه با حروف “حم عسق “ شروع می شود ، تعداد حروف (حا ، میم ، عین، سین ، قاف ) 570 مورد می باشد(30*19).
  41- در سیزده سوره ای كه حرف “الف“ در لغت رمزی آنهاست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32و15 ) جمع الف های موجود 17499 مورد می باشد(921*19).
  42- در سیزده سوره فوق الذكر جمع حروف “لام“ 1870 مورد می باشد(620*19).
  43- در هفده سوره ای كه حروف “میم“ در لغت رمزی آنها ست (سوره های شماره 2 ، 3 ، 7 ، 13 ، 32 ، 26 ، 28 ، 29 ، 31 ، 30 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46 ) جمع حروف “میم“ 8683 مورد می باشد (457*19).
  درتاریخ ، كتابی سراغ نداریم كه مانند قرآن طبق یك سیستم عددی تنظیم شده باشد بر این حقیقت علاوه بر 43 بند پیشین ، موارد زیر نیز گواه صادقی است:
  الف: كلمه “الله“ 2698 مرتبه در قرآن تكرار شده كه مضربی از عدد 19 است (142 * 19 ) و تعداد حروف “بسم الله الرحمن الرحیم“ نیز 19 مورد می باشد. مسئله جالب اینكه در سوره اخلاص بعد از “قل هو الله احد “ جمله “ الله الصمد“ آمده در صورتی كه اگر “هو الصمد“ می آمد ، جمله صحیح بود. از نظر دسترو زبانی باید “هو “ می آمد اما با این حال “الله“ آمده است ، اگر بجای “الله“ “هو“ می آمد ، سیستم ریاضی قران بهم می ریخت و این مسئله شباهت زیادی دارد به همان “اخوان“ و “قوم“ در سوره “ق“.
  ب: مورد جالب دیگر در سوره مریم حروف مقطعه كهیعص می باشد كه بصورت حروف آغازین آمده است ، این حروف در سوره مریم ، بصورت جداگانه ، با این تعداد بكار رفته اند: حرف “ك“ 137 مرتبه، حرف “ه“ 168 مرتبه ، حرف “ی“ 345 مرتبه ، حرف “ع“ 122 مرتبه، حرف ص“ 26 مرتبه. جمع این ارقام به این صورت است:
  345+ 168+137+122+26= 897 كه مضروب عدد 19 می باشد (42*19) یعنی مجموع تكرار حروف پنجگانه (ك، ه ، ی ، ع ، ص،) سوره مریم (سوره شماره 19) علاوه بر آنكه برعدد 19 (تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم ) قابل تقسیم است، بر عدد 14 (كه تعداد حروف مقطعه است) نیز قابل تقسیم می باشد(798=57*14).
  پ: در قرآن بعضی از كلمات با كلمه های دیگر كه از نظر معنی با همدیگر تناسب دارند یكسان به كار رفته اند. مثلاً :
  1- كلمه “حیوه“ 145 بار با مشتقات آن در قرآن بكار رفته است و به همان تعداد (145 بار ) كلمه “موت یا مرگ“ با مشتقاتش بكار رفته است.
  2- كلمه “دنیا “ 115 بار و كلمه “آخرت“ هم 115 بار بكار رفته است.
  3- كلمه “ملائكه“ 88 بار در قرآن آمده است و كلمه “شیاطین“ نیز به همان تعداد 88 بار بكار برده شده اند.
  4-“حر“ یعنی گرما 40 بار و كلمه “ برد“ یعنی سرما نیز 40 بار بكار برده شده اند.
  5- كلمه “مصائب“ 75 بار و كلمه “شكر“ نیز 75 بار
  6- كلمه زكات 32 بار و كلمه “بركات“ نیز 32 بار .
  7- كلمه “عقل“ ومشتقات آن 49 بار و كلمه “نور“ نیز با مشتقاتش 49 بار .
  8- كلمه “یوم “ به معنی روز و “شهر“ به معنی ماه در قرآن به ترتیب 365 بار و 12 بار بكار رفته اند.
  9- كلمه “رجل“ به معنی مرد 24 بار و كلمه “امرأه “ به معنی زن نیز 24 بار در قرآن بكار رفته اند.
  10- كلمه “امام“ بصورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن آمده است.
  آیا اینها تصادفی است؟
  ت: تفاوتهایی د رحدود یك ده هزارم. ضمن بررسی سوره مریم و زمر دیدم كه نسبت “درصد“ مجموع حروف ( ك، ه ، ی ، ع، ص) در هردو سوره مساوی است با اینكه باید در سوره مریم بیش از هر سوره دیگر باشد زیرا این حروف مقطعه فقط در آغاز سوره مریم قرار دارد. اما هنگامیكه محاسبات مربوط به نسبت گیری حروف دو سوره را از رقم سوم اعشار بالاتر بردم روشن شد كه نسبت مجموع این حروف در سوره مریم یك ده هزارم (0001/0 ) بیش از سوره زمر است . این تفاوتهای جزئی راستی عجیب و حیرت آوراست.
  اسلامی قرآن را بخوانید و عمل كنید كه سعادت بشر در آن نهفته است.
  یا دلیل المتحیرین
  در یازدهم سپتامبر 2001میلادی چند هواپیما با برجهای دوقلوی نیویورك در خیابان جرف هاربا طبقه 109 آن اصابت می كند كه این امر موجب بوجود آمدن تشنج های سیاسی واقتصادی و اجتماعی شد و نشان داد بنیا نهای چپاول و غارتگری سست و بی پایه می باشد ؛ كه خداوند سبحان 1400 سال پیش توسط پیامبر خود در قرآن كریم به این موضوع اشاره می كند.
  سوره توبه ؛ جزء 11 و سوره 9 قرآن كریم می باشد. روز حادثه : 11/9/2001
  كلمه 2001 آن جرف هار می باشد. محل برج : خیابان جرف هار
  خداوند در آیه 109 سوره به خرابی بنا اشاره می فرماید. طبقه اصابت : 109

     


  این مقاله بر مبنای اعداد 17و19و66 طراحی شده است

  این مطلب از وبلاگ آقای سیروس مجللی گرفته شده است.

  برای دانلود بروی فرمت مورد نظر کلیک کنید.

   

     


  قران و شگفتیهای عدد19

  پنجشنبه 22 مرداد 1388 نویسنده: رامین | نوع مطلب :اعجاز علمی قرآن ،اعجاز ریاضی قرآن ،

  منبع وبلاگ اعجاز قرآن(مهدی ذاکری)

  بدلیل زیاد بودن حج مقاله و عدم امکان آن در میهن بلاگ آن را آپلود و در اینجا قرار داده ایم برای دانلود کردن مقاله بروی فرمت مورد نظر کلیک کنید:

  معجزه ی ریاضی قرآن کریم در عدد 19

  [pdf] [word]

     


  تعدادی از مقالات از وبلاگ آقای فتحی

  یکشنبه 11 مرداد 1388 نویسنده: رامین | نوع مطلب :اعجاز ریاضی قرآن ،

  معجزه 114 در سوره های كه با حروف مقطعه شروع می شود و نیز با حروف مقطعه پایان می یابد . و 114 دیگر ..

  معجزه بزرگ دیگر ( 78 در طبقات بهشت و جهنم )

  معجزه 78 در تعداد اعجاب انگیز اصحاب کهف

  معجزه 78 در مورد قوم عاد و نحوه نابودی آنها

  معجزه بزرگ در تعداد اعداد بکار رفته در قرآن کریم

  معجزه بزرگ 78 و 19 در تعداد ریشه های كلمه وحی در قرآن كریم

  معجزه 78 و 114 در باره پیامبران وصلحا

  5 معجزه جدید از تكرار كلمه الله و بررسی اینكه آیا بسم الله الرّحمن الرّحیم جزء آیات سوره الحمد است ی

  ارتباط شگفت‌انگیز تعداد حروف آیة كریمة « بسم الله الرّحمن الرّحیم» با سالهای عمر شریف و رسالت و تبلیغ پیامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم.

  ارتباط شگفت‌آور حروف مقطعه با پنج آیة نخست سورة علق

   

  ارتباط اذان و اقامه با عدد 78

   

  قرآن کریم و بدن انسان (استخوان)

   

  در ژاپن، تاثیر "بسم الله الرحمن الرحیم" بر اب زمزم بررسی شد

   

  حروف مقطعه و ارتباط آن با لا اله الا هو و آیاتی که 8 حرف کل و 7 حرف مقطعه را دارد . و اعداد 78و29و19

  اعجاز بزرگ قرآن کریم در آیاتی که دارای حرف الف نمی باشند .

   

  78 این عجیب شکست ناپزیر در قرآن کریم

   

  یکی از عجیب ترین معجزه های قرآن مجید در 2 سوره 42 و 50 در مورد حرف ق

   

  تعداد آیات قرآن مجید که 19 حرف دارند و با حرف ب شروع می شوند 114 است

   

  دومین 78 در بدن انسان و این بار سر انسان .

   

  سومین 78 در بدن انسان و این بار با تایید سوره الرحمن

   

  چهارمین 78 در بدن انسان و این بار بدیهی ترین آنها

   

  عدد 19 در بدن انسان

   

  نحوه وضو گرفتن و چندین اعجاز در آن

   

  معجزه در تعداد آیات قرآن کریم قسمت 1

   

  معجزه در تعداد آیات قرآن کریم قسمت2

   

  معجزه در تعداد آیات قرآن کریم قسمت 3

   

  معجزه 114 در سوره های كه با حروف مقطعه شروع می شود و نیز با حروف مقطعه پایان می یابد . و 114 دیگر ...

  معجزه 78 در خلقت ریش و سبیل

  معجزه 78 و 114 درباره پیامبران و صلحا

  5 معجزه جدید از تكرار كلمه الله و نیز بررسی اینكه آیه بسم الله الرّحمن الرّحیم جزء آیات سوره الحمد هست یا نه ؟

  معجزه بزرگ 78 و 19 در تعداد ریشه های كلمه وحی در قرآن كریم

  معجزه بزرگ در تعداد اعداد بکار رفته در قرآن کریم

  معجزه 78 در مورد قوم عاد و نحوه نابودی آنها

  معجزه 78 در تعداد اعجاب انگیز اصحاب کهف

  معجزه بزرگ دیگر ( 78 در طبقات بهشت و جهنم )

  معجزه 78 و 114 در باره پیامبران وصلحا
  5 معجزه جدید از تكرار كلمه الله و بررسی اینكه آیا بسم الله الرّحمن الرّحیم جزء آیات صوره الحمد است یا نه؟
  معجزه 78 و 19 در ریشه کلمه وحی
  معجزه بزرگ در تعداد اعداد بکار رفته در قرآن کریم
  معجزه 78 در باره عذاب وحشتناك قوم عاد
  معجزه 78 در تعداد اعجاب انگیز اصحاب کهف
  معجزه 78 در طبقات بهشت و جهنم
  اولین و آخرین سوره
  معجزه بزرگ21 قسمت 3
  معجزه بزرگ21 قسمت 2
  معجزه بزرگ21 قسمت 1
  معجزه بزرگ 20( چندین معجزه )
  معجزه بزرگ 19 قسمت 2
  معجزه بزرگ 19 قسمت 1
  معجزه بزرگ 18 قسمت 2
  معجزه بزرگ 18 قسمت 1
  معجزه بزرگ 17 قسمت 2
  معجزه بزرگ 17 قسمت 1
  معجزه بزرگ 16
  معجزه بزرگ 15
  معجزه بزرگ 14
  معجزه بزرگ 13
  معجزه بزرگ 12
  معجزه بزرگ 11
  معجزه بزرگ 10
  معجزه بزرگ 9
  معجزه بزرگ 8 قسمت 1
  معجزه بزرگ 8 قسمت 2
  معجزه بزرگ 7
  معجزه بزرگ 6
  معجزه بزرگ 5
  معجزه بزرگ 4
  معجزه بزرگ 3
  معجزه بزرگ 2
  معجزه بزرگ 1

   

   قرآن کریم و بدن انسان ( استخوان )

  http://quraneazim.blogfa.com/post-26.aspx

     


   

  اعجاز عدد 19

  اشکالات مطرح شده در مورد عدد 19

  اعجاز عدد 7 و انتقادات وارد شده به آن

  معجزه ی ریاضی قرآن

  قرآن و ریاضی مقاله ی تکمیلی

  قرآن و ریاضی

  ماورا احتمال

  و دومقاله ی انگلیسی

  Beyond_Probability

  One_of_the_Great_Miracles

   

  با تشکر از وبلاگ بسیار پر محتوی قرآن و ریاضی به خاطر ضمیمه کردن این مقالات

   

   

     


  طبقه بندی


  آرشیو


  پیوندها


  پیوندهای روزانه


  هنگامی که آسمان از هم پاشیده شود و مانند رنگ سرخی رز(گلگون) درآید(سوره ی الرحمن آیه ی 37)  

    


   "و آسمان را قدرت برافراشیتم و هر آینه ما گسترش دهنده ایم" (سوره الذاریات – آیه 47)  

  ما آسمان ها را با قدرت خود بر افراشتیم و آن را وسعت می دهیم.(سوره یوسف آیه ی 54 ) 

  کشف شده در قرن بیستم توسط ادوین هابل 

    


   همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد- آیه 41 سوره فاطر

    


  سوگند به ستاره آنگاه که فرو می افتد. 

  سوره ی نجم آیه ی 1  

   برای مشاهده ی بحث معجزات علمی قرآن در علم نجوم کلیک کنید. 

   تصاویر گرفته شده از سطح ماه نشان می دهد که شق القمر واقعیت دادرد.

   

   

  برای مشاهده ی بقیه ی عکسها کلیک کنید

   

  خـدا آن است که هـفـت آسمان را آفـریـد و از زمـیـن نـیـز چیزی مانـنـد آنهـا".طلاق 12

    

   

  برای ورود به بحث معجرات علمی قرآن در زمین شناسی کلیک کنید. 

  «انـسان از چیز عَـجَـل واری آفریده شده است. آیات خود را "در آینده" به شما نشان خواهم داد. بنابـر ایـن بیتابی نکنید».انبیا 37

   

   برای مشاهده ی مبحث معجزات علمی قرآن در

  آیا زمین را جایگاه گرفتن و جذب قرار ندادیم؟?? سوره‏ی مرسلات  

   

  درباره وبلاگ

  بی گمان پروردگارت در کمینگاه است.

  اما انسان، هنگامی که پروردگارش او را می­آزماید و گرامی میدارد و نعمت می­بخشد، شاد و مغرور
  می­شود و می­گوید: پروردگار مرا گرامی داشت.

  اما چون او را به بلا و محنت می­آزمایدو روزی اش را برای او تنگ می­گیرد، بی­صبری و ناسپاسی
  می­کند و می­گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است.

  (فجر14_16)
  رامین

  برای همایت از ما این لوگو را در وبلاگ های خود قرار دهید.

   

   

    

   

  دکتر فریدون صحافی


  آرشیو فایلها


  نویسندگان


  صفحات جانبی


  نظرسنجی

   آیا شما به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟


  آمار وبلاگ

  کل بازدید :
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic